Site Loader

.1 Pore?enje tri
pristupa za ra?unanje VaR-a

 

Svaki od tri pristupa koja su navedeni ima svoje
prednosti, ali i otežavaju?e okolnosti. Parametarski pristup ( pristup
varijanse-kovarijanse) zahtijeva snažne pretpostavke o raspodjeli prinosa
standardnih ( uobi?ajenih ) instrumenata, ali je jednostavan za ra?unanje,
jednom kada se te pretpostavke naprave. U praksi dnevne promjene tržišnih
varijabli ?esto imju raspodjele koje su prili?no razli?ite od normalne.
Istorijska simulacija ne zahtijeva pretpostavke o prirodi raspodjela prinosa,
ali zato podrazumijeva da su istorijski podaci koriš?eni u simulaciji
reprezentativni uzorci budu?ih rizika. Monte Carlo simulacija je
najfleksibilnija pri izboru raspodjele prinosa i upotrebe vanjskih podataka i
subjektivnih procjena, ali je sa stanovišta izra?unavanja najzahtjevnija. Pošto
je proizvod sva tri pristupa VaR, može se zapitati: Koliko su razli?ite
procjene VaR-a dobijene sa ova tri razli?ita pristupa, i ako su razli?ite koja
metoda je najpouzdanija?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kao prvo treba primijetiti da su sva tri pristupa
zavisna od ulaznih podataka koji se koriste. 
Na primjer, istorijski i parametarski pristup da?e isti VaR ako podaci o
istorijskim prinosima imaju normalnu raspodjelu i iskoriš?eni su za procjenu
matrice varijansi-kovarijansi. Sli?no, parametarski i Monte Carlo pristup da?e
vrlo sli?ne vrijednosti VaR-a ako se pretpostavi da u Monte Carlo simulaciji
ulazni podaci imaju normalnu raspodjelu sa konstantnim srednjim vrijednostima i
varijansama. Sli?an rezultat se dobija istorijskom i Monte Carlo simulacijom,
kada se u Monte Carlo simulaciji koriste isklju?ivo istorijski podaci. Na
pitanje koja je metoda najpouzdanija, odgovor bi mogao biti da to zavisi od
vrsta rizika kojima pristupamo i od toga kako se ova tri pristupa koriste(Lajos, Juhász,2011).

Ako ra?unamo VaR za portfolije koje ne sadrže opcije,
za veoma kratke vremenske periode ( dan ili sedmicu ), parametarski pristup je
relativno dobar, uprkos pretpostavci o normalnoj raspodjeli. Kod ra?unanja
VaR-a gdje je izvor rizika konstantan i gdje postoji zna?ajan broj istorijskih
podataka ( npr. cijene robe ), istorijska simulacija daje dobre procjene. U
najopštijem slu?aju ra?unanja VaR-a za nelinearne portfolije ( koji uklju?uju
opcije) za duže vremenske periode, gdje su istorijski podaci volatilni i nisu
konstantni, a normalna raspodjela je upitna, Monte Carlo simulacija je najbolji
pristup

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out