Site Loader

Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) 36. Ola?an ?stanbul kongresinde 643 delegenin
oyuyla il ba?kanl???na seçilen ilk kad?n il ba?kan? olan
Canan Kaftanc?o?lu ile ilgili bilgileri yaz?m?zda bulabilirsiniz.

Canan
Kaftanc?o?lu Kimdir?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Canan
Kaftanc?o?lu ,1972 y?l?nda Ordu ‘da do?mu?tur.Annesi Ordu’nun
Mesudiye ilçesinde do?mu?tur, babas? ise Ulubeyli ilçesindendir

Canan
Kaftanc?o?lu E?itim Hayat?

.?lkö?retim
, ortaö?retim ve lise ö?renimini Ordu’da ailesinin yan?nda
tamamlam??t?r. 1995 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi T?p
Fakültesi’ni kazan?p okuldan ba?ar? ile mezun olmu?tur.
Üniversite’den mezun olduktan sonra Sivas ilinin Su?ehri Devlet
Hastanesi acil biriminde çal??maya ba?lam??t?r. ?htisas?n?
1997 y?l?nda mezun oldu?u üniversitenin Adli T?p Anabilim
Dal?’nda, Adli T?p e?itimi alarak ihtisas?n? tamamlam??t?r.

?htisas?n?
yaparken haz?rlad??? tezi , Türkiye ?nsan Haklar? Vakf? ‘nda
yapm?? oldu?u vaka taramas? ile “??kence Olgular?n?n
Adli T?p De?erlendirmesi ” ‘dir.Ö?rencilik y?llar?nda
birçok dernek ve demokratik örgütlere üye olup görev alm??t?r.
Toplumsal Bellek Platform’unun var olmas?n? sa?layan ve bunun
kurulmas?nda ön ayak olan isimlerden biridir.

Canan
Kaftanc?o?lu Yay?nlar?

Faili
meçhul cinayetlerin yo?un oldu?u son dönemlerde bu cinayetlere
dikkat çekmek için Yal?n Ses yay?nlar? arac?l??? ile “Benim
Babam Bir Kahramand? ” kitab? yay?nlanm??t?r.

Müge
Tuzcuo?lu’nun derlemesi olan “Roboski ?stenmeyen Çocuklar”
ve Eren Ersay derlemesi olan “Bir Eflatun Ölüm” adl?
kitaplara katk?da bulunmu?tur.

Sosyal
alanda ve Bilimsel alanda yay?nlanm?? 100 ‘e yak?n makale ve
derlemeleri bulunmaktad?r. Yerel bas?na destek olmak ad?na Ordu
Mesudiye Gazetesi’nde kö?e yazarl??? yapm??t?r.Ümit
Kaftanc?o?lu Öykü ödülleri komitesinde yer almaktad?r.

Canan
Kaftanc?o?lu Siyasi Hayat?

Canan
Kaftanc?o?lu 2011-2012 y?llar?nda Cumhuriyet Halk Partisi
?stanbul Bas?n , Kültür ve ?leti?im ‘den sorumlu il ba?kan
yard?mc?l??? görevini üstlenmi?tir. ?l Ba?kan vekilli?i
yapmas?n?n yan? s?ra bas?ndan sorumlu ba?kan yard?mc?l???
görevinide 2012-2014 y?llar? aras?nda devam etmi?tir. 36. Ola?an
?l Kongresinde 2 aday ile yar??arak il ba?kanl???na daha fazla
oy alarak geçmi?tir.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out