Site Loader

Individers ra?tt till domstolspro?vning a?r en fra?ga av va?xande betydelse i en union som utvidgar
sitt inflytande o?ver Europas medborgare. Initiativ fo?r att o?ka deltagandet, sa?som mer makt till
Europaparlamentet och utvecklandet av unionsmedborgarskapet, har tagits de senaste a?ren
och sta?ndigt nya ra?ttsliga aspekter av europe?ernas liv regleras i dag av EU:s institutioner. Det
som startade som en frihandelsunion go?r nu anspra?k pa? att sammanfo?ra miljontals ma?nniskor i
en framfo?r allt politisk och ra?ttslig enhet. I diskussionerna info?r Lissabonfo?rdraget identifiera-
des problemet att individers ra?tt till domstolsskydd inte pa? ett tillfredssta?llande sa?tt tillvara-
togs i de ra?ttsliga strukturer som ra?dde i de tidigare fo?rdragen. Denna uppsats kommer att be-
handla fra?gan om individens ra?tt till domstolspro?vning i det nya EU, i ljuset av de fo?ra?ndring-
ar som har info?rts.

Viljan att o?ka mo?jligheterna till talera?tt fo?r individer manifesterar sig i den nya artikel
263 fja?rde stycket moment 3 fo?rdraget om europeiska unionens funktionssa?tt (FEUF). Det var
den fo?rsta fo?ra?ndringen av reglerna fo?r talera?tt sedan 1957 och da?r adresserade man den strik-
ta syn som varit ra?dande praxis sedan la?nge, vilken sta?llt krav pa? att individen skulle vara
ba?de direkt och personligen bero?rd. Den centrala nyheten, begreppet “regleringsakter”, go?r
det mo?jligt fo?r individer att fa? direkt talera?tt utan att vara personligen bero?rda, vilket tidigare
hade utgjort det sto?rsta hindret pa? va?gen till Luxemburg. Ma?rkligt nog la?mnas detta ka?rnbe-
grepp odefinierat. Begreppet fo?rekommer endast i den aktuella artikeln i det nya fo?rdraget och
innebo?rden a?r da?rmed en sak fo?r EU-domstolen att uttolka.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Det nyligen avgjorda ma?let Inuit var fo?rsta ga?ngen EU-domstolen definierade talera?tten
fo?r icke-privilegierade fysiska och juridiska personer under Lissabonfo?rdraget.2 I ma?let so?kte
ett antal inuiter och fo?retag som handlade med sa?lprodukter ogiltighetsfo?rklara fo?rordning
1007/2009 som antagits genom ett fo?rfarande som gjorde ra?ttsakten till en lagstiftningsakt.3
EU-domstolen stadgade att alla generella ra?ttsakter, fo?rutom lagstiftningsakter, kan bli aktuel-
la fo?r ett o?verklagande och klaganden i Inuit nekades fo?ljaktligen talera?tt. 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out