Site Loader

Makat si?illeri genellikle makat çevresi ve cinsel organ etraf?nda yerle?en et-beni ?eklinde hissedilen yüzeyel ç?k?nt?lard?r. Makat si?ili hastal???n?n nedeni Human Papilloma Virüs ad? verilen bula??c? virüstür. Vücudun birçok yerinde görülmekle beraber makat çevresinde ve cinsel organ etraf?nda gözükenler genellikle HPV-6, HPV-11, HPV-16 ve HPV-18 olan tipleridir.Hastalarda di?er makat hastal?klar? gibi belirgin ?ikayetlere neden olmazlar. makat si?ili hastal???nda hastalar genellikle elen gelen et-beni gibi ç?k?nt?, makat ka??nt?s? ve ?iddetli ka??maya ba?l? kanama ?ikayetleri ile ba?vurabilirler. Ka??ma hastal???n lokal bölgede yani ka??nan bölgede yay?lmas?na neden olmaktad?r. Uzun süren ka??ma travmas? ile makat hastal?klar?ndan bir tanesidir. Kansere neden olan HPV tipleri s?kl?kla HPV-16 ve HPV-18 dir.Hastal?k cinsel yolla yay?labilmektedir. Ancak temiz olmayan tuvaletler gibi yerlerden direkt temas ve dokunma ile de yay?labilmektedir. Bu nedenle hastalar?n makat si?ili hastal???na yakalanmas?na sadece cinsel yolu dü?ünmek yanl?? olmaktad?r. Hastalar?n genellikle ileri düzeyde yay?lm?? makat si?ili ile gelmesinin en büyük sebebi hastal???n bahsetti?imiz gibi sadece cinsel yolla bula?aca??n? dü?ünerek tedaviden kaç?nmalar?d?r.Makat si?ili tan?s? genellikle fizik muayene konulabilmektedir. Hastal?k tan?s? ve tedavi planlamas?nda anal kanal iç yüzeyinde si?il olup olmad??? ara?t?r?lmas? gereken bir konudur. Makat iç yüzeyinde makat kanseri ne neden olabilecek bir hastal?k oldu?u için hastal?k sadece makat çevresine bak?larak tedavi edilmemelidir.Hastal???n tedavisinde yüzeyel krem ?eklindeki ilaçlar olan padofilin, asetik asit ya da nitrik asit gibi ürünler kullan?labilmekte beraber tekrarlama olas?l??? yüksek oldu?u için çok tercih sebebi de?ildir.Çe?itli cihazla yard?m? ile makat si?ili olan bölgenin yak?lmas? yada dondurulmas? s?k kullan?lan tedavilerden birkaç?d?r.?miquimod ad? verilen etken maddeli ilaç yard?m? ile hastalar?n evde tedavi olabilmeleri mümkün olabilmektedir. Ancak ilac?n yan etki yaratt??? yan etkiler nedeniyle dikkatli kullan?lmas? gerekmektedir.Teknolojik yöntemler olan lazer tedavisi sayesinde da??n?k ve yayg?n makat si?illerinde etkin sa?lanabilmektedir. Cerrahlar taraf?ndan en s?k kullan?lan yöntem ise si?ilin taban? ile beraber komple ç?kar?lmas? olan koter ile eksizyon yöntemidir. ?lerlemi? ve nüks etmi? hastalarda a??zdan al?nan Floro-urasil ve interferon tedavisi sayesinde hastal???n önüne geçebilmek mümkün olabilmektedir.Makat si?ili hastal??? ve tedavisinde öncelikle bilinmesi gereken konu hastal???n tekrar edebilece?idir. Bu yüzden de s?k kontroller ile tamamen düzelme olup olmad???n?n takip edilmesidir. Olas? ufak nüksler s?k? takipler sonras?nda basit i?lemlerle engellenebilmekte ve bu sayede hastalar?n makat si?ili hastal???ndan kurtulmalar? mümkün olabilmektedir.Di?er makat hastal?klar?nda bahsetti?imiz gibi makat si?ili utan?lmas? ve çekinilmesi gereken bir hastal?k de?ildir. Oldukça s?k görülen bu hastal?kta uzun süreler sonras?nda kanser geli?mesindeki en büyük sebep hastalar?n utanma duygusudur. Utanma duygusu yüzünden hastalar?n sa?l???n? kaybettikleri ve sonucu üzücü sonuçlar do?urabildikleri için geç kalmadan tedavi en önemli yakla??md?r. Makat si?ili tedavisinde genel cerrahi uzmanlar? hastalar?m?za yard?mc? olmaktad?r.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out