Site Loader

SKRIP JAWAPAN  SOALAN 1

 

Zaman pasca Tanah Melayu mencapai kemerdekaan menyaksikan
dasar-dasar pembangunan ekonomi negara terus dirangka untuk memacu perkembangan
ekonomi rakyat pelbagai kaum yang mapan dan berdaya saing. Sejarah perkembangan
ekonomi di Malaysia memperlihatkan perubahan berperingkat dari zaman era
penjajah hingga hari ini.1 Tumpuan kepada tugas mengkoordinasi  Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Pembangunan
Negara dan Dasar Pandang ke Timur bukanlah semata-mata untuk mencapai
keseimbangan ekonomi. Namun, dalam konteks pembangunan ekonomi di Malaysia penekanan
juga dapat dilihat lebih cenderung kepada usaha mencapai keadilan sosial dalam
kalangan rakyat pelbagai kaum.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Latar belakang Dasar Ekonomi Baru (DEB)

 

Pada zaman penjajahan British, pihak pentadbiran
British membuka peluang kedatangan buruh dari negara Cina dan India yang antara
lain sebabnya adalah untuk kepentingan ekonomi British. Ia kemudiannya telah
membentuk masyarakat dengan identiti kaum berasaskan kelas ekonomi . Ia
melibatkan sektor perlombongan bijih timah, perdagangan dan perladangan. Kaedah
pengasingan kaum mengikut kegiatan ekonomi telah mencetuskan isu ketidakseimbangan
pembahagian ‘kek’ ekonomi negara kepada rakyat pelbagai kaum di Malaysia pada
masa tersebut. Dasar penjajah British meletakkan orang Melayu dalam  sektor pertanian tradisional sedangkan orang
Cina dan India memonopoli sektor perdagangan, pembuatan, perlombongan, binaan
dan estet getah. Ini menyebabkan orang Melayu mendapat pendapatan yang lebih
rendah berbanding orang bukan Melayu. 2 Dasar ‘pecah dan perintah’ yang telah dilaksanakan oleh British telah
menyebabkan jurang perbezaan antara kaum 
bertambah besar . Golongan Bumiputera melihat orang Cina sebagai kaum
yang menguasai bidang ekonomi di negara ini tidak memainkan peranan yang wajar
dalam membantu kaum lain agar pembahagian ekonomi lebih adil dan saksama. 3

Banci penduduk pada tahun 1970    bagi semua keluarga di Semenanjung Malaysia
mendapati 49.3% menerima pendapatan di bawah garis miskin. Terdapat 86%
daripadanya ialah golongan yang berada di kawasan luar Bandar, manakala 14%
berada di kawasan Bandar.

Kadar kemiskinan berdasarkan pecahan kaum pula digambarkan
dalam jadual berikut:

Jadual 1 : Kadar Kemiskinan Mengikut Kaum 1970

Langkah mengurangkan jurang perbezaan antara kaum
ini mendapat perhatian Tun Abdul Razak yang menyedari bahawa suatu pembaikan
perlu dibuat berkaitan isu ini.

Beliau yakin perlunya langkah menyusun semula
ekonomi Negara dengan lengkap dan mengubah gaya hidup tradisional orang Melayu
ke arah ekonomi moden. Ia amat kritikal untuk memastikan orang Melayu lebih
berdaya saing dan berpeluang mendapat kemajuan yang saksama dengan kaum-kaum
lain yang ada di negara ini.    

Berdasarkan kajian tahunan Hakmilik Syarikat
–syarikat Berhad yang diajlankan oleh Jabatan Perangkaan dan rekod dari
Pendaftar Syarikat pula didapati hakmilik dan penguasaan sektor
syarikat-syarikat pada tahun 1971 pula adalah seperti berikut :

Pemilikan

Jumlah Pemilikan (RM juta)

%

Bumiputera
Perseorangan dan Agensi Amanah
a)     
Bumiputera Perseorangan
b)     
Agensi Amanah

279.6
 
168.7
110.9

4.3
 
2.6
1.7

Bukan
Bumiputera

2232.2

34.0

Warganegara
asing

4051.3

61.7

JUMLAH

6564.1

100.00

Jadual 2 : Jumlah Nilai
dan Peratus Pemilikan Saham Syarikat-syarikat Berhad Bumiputera dan etnik lain
Tahun 19704

Sekiranya
keamanan dalam kalangan penduduk di Malaysia ingin dikekalkan, usaha
menaiktaraf hidup orang melayu mesti ditingkat pada satu tahap supaya mereka
tidak merasa berada pada kedudukan lebih rendah daripada orang Cina dan India
sama ada dari sudut kelas sosial mahupun ekonomi. Ia hanya dapat dicapai
sekiranya orang Melayu menjadi sebahagian daripada pemain ekonomi dan bukan
sekadar menjadi petani dan bercucuk tanam sahaja.

 

 

 

K             

 

Jika dilihat dari sudut
pembahagian pekerjaan  mengikut pecahan
kaum pada tahun 1970 ialah seperti berikut :

Sektor

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Pertanian

67.6

19.9

11.5

1.0

Perlombongan

32.1

58.7

8.5

0.7

Perniagaan /Perdagangan
, Pentadbiran Awam, Pelajaran., Pertahanan dan Kemudahan Awam

42.6

45.5

10.7

1.2

Jadual 3 : Pekerjaan
mengikut kaum pada tahun 1970.

Pengembangan
ekonomi negara tidak meningkatkan taraf hidup orang Melayu pada ketika itu. Hal
ini kerana mereka tidak terlibat dalam sektor ekonomi moden. Rusuhan kaum yang
berlaku tanggal 13 Mei 1969 merupakan bukti jelas kewujudan perasaan syak
wasangka dan permusuhan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum pada ketika itu. Ia
memaksa dasar yang bersepadu diwujudkan. Dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi
Baru (DEB) merupakan dasar yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970
melalui Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) untuk membetulkan
ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum di Malaysia. Ia disesuaikan
dengan matlamat utama pentadbiran kerajaan selepas merdeka untuk membanteras
pergantungan ke atas komoditi utama dan mempelbagaikan corak ekonomi dalam sektor
pertanian.

DEB
dirangka bagi mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara golongan Bumiputera.
dan bukan Bumiputera. Usaha kerajaan agar pendekatan baru dalam rancangan
pembangunan negara melibatkan rancangan jangka panjang iaitu selama 20 tahun melalui
DEB dibuat selepas menyedari kedudukan ketidakseimbangan ekonomi ketika itu.

Matlamat
dan strategi serampang dua mata digunakan pertamanya untuk mengurangkan
kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan memperluaskan lagi peluang pekerjaan
tanpa mengira kaum. Selain itu, ia dimatlamatkan untuk memepercepatkan proses
penyusunan semula masyarakat Malaysia dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut
fungsi-fungsi ekonomi.

Usaha
penyelesaian ekonomi dan projek pembangunan dirangaka supaya wujud peluang
pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur, menambah daya
pengeluaran tempatan dan meningkatkan pendapatan. Ia juga berperanan memberi
peluang penghijrahan dari orang yang bekerja di sektor yang rendah daya
pengeluaran kepada sektor yang lebih lumayan. Jurang perbezaan pendapatan
anatara kaum di kawasan Bandar dan luar Bandar juga adapat dikurangkan.
Kehidupan di luar Bandar juga menjadi lebih moden. Ia juga menggalakkan kewujudan
kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera, suasana pekerjaan yang mewakili
komposisi kaum di Malaysia, dan taraf serta kualiti hidup rakyat dapat
diperbaiki melibatkan bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, kemudahan
infrastruktur dengan bekalan elektrik, air dan seumpamanya.

Hasrat
kerajaan ialah agar menjelang tahun 1990 pemilikan saham di negara ini melambangkan
komposisi kaum iaitu 30% Bumiputera, 40% bukan Bumiputera  dan 30% pelabur-pelabur luar.

Pencapaian
DEB beradsarkan skop pembasmian kemiskinan di mana jumlah isi rumah berada di
bawah garis  kemiskinan menunjukkan ia
mengalami pengurangan dari 49.3% (791,800) pada tahun 1970 kepada 29.2 % (666,100)
orang dalam tahun 1980.5

Penguranagn
kadar kemiskinan di luar Bandar dapat dicapai melalui pembangunan di kawasan
sedia ada dengan program ppenanaman semula, dan pemulihan tanaman, tanaman
selingan dan kemudahan parit dan tali air. Hasil pekebun kecil kelapa bagi kebun
yang dipulihkan contohnya  telah
bertambah sebanyak 25%. 6

Pelaksananan
program tanaman selingan dan mempelbagaikan tanaman meliputi kawasan seluas
25600 hektar membantu meningkatkan pendapatan dan penggunaan tenaga buruh.

 

Latar belakang Dasar
Pembangunan Negara (DPN)

 

Impak ekonomi di bawah
pelaksanaan DEB tidak mencapai sasaran 30 peratus penyertaan bumiputera dalam
kegiatan ekonomi.

 

 

 

 

Latar belakang Dasar
Pandang ke Timur

 

Bagaimana
kedudukan ekonomi kaum Bumiputera di Malaysia hasil pelaksanaan dasar-dasar
tersebut?

 

 

 

SKRIP JAWAPAN SOALAN 2

Latar belakang Dasar
Penswastaan

 

Definisi Penswastaan
merujuk kepada pemindahan milik perbadanan awam atau kerajaan kepada pihak
swasta. Penswastaan di Malaysia pada dasarnya merupakan langkah kerajaan untuk
mencapai matlamat menjadikan agensi dan syarikat yang dipunyai oleh kerajaan
Malaysia kepada syarikat awam berhad. Keputusan Jemaah Menteri membuat
keputusan mempertimbangkan beberapa jabatan atau agensi untuk dikendalikan oleh
pihak swasta.

Antara perkhidmatan yang
telah diswastakan sehingga hari ini ialah Telekom, Pos Malaysia dan Tenaga
Nasional Berhad. Penswastaan dilakukan secara berperingkat dalam Rancangan
Malaysia ke-9.

Kecekapan perkhidmatan
menjadi matlamat asas dasar penswastaan negara.

Tujuan penswastaan ialah
mengurangkan perbelanjaan kerajaan melibatkan emolument (gaji dan elaun)
kakitangan kerajaan.

Tujuan lain ialah
meningkatkan hasil negara

Persaingan dalam ekonomi
adalah lebih sihat. Contohnya dalam bidang komunikasi, selain dari

 

Meningkatkan kualiti
produk dan perkhidmatan.

Orang ramai boleh membuat
pelaburan d

 

Kelebihan penswastaan
ialah memberi peluang pelaui

 

Kualiti produk lebih baik.

 

Telekom Malaysia

Syarikat telekomunikasi utama
di Malaysia sebelum ini merupakan satu-satunya pilihan yang wujud bagi rakyat
Malaysia. Selepas penswasataan, dasar terbuka kepada persaingan yang sihat
telah membuka ruang tumbuhnya perkhidmatan syarikat telekomunikasi yang lain
seperti Maxis, CECOM dan DiGi.

Pos Malaysia

Perkhidmatan pos di
Malaysia berusia 100 tahun kini. Penswastaan Pos Malaysia Berhad pada                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tenaga Nasional Berhad

Perkembangan pesat ekonomi
pada akhir 1980-an menyaksikan kapasiti penjanaan elektrik meningkat namun
rancangan tersebut tidak mendapat kebenaran kerajaan.  Pada 1 September 1990, Lembaga Letrik Negara
(LLN) telah dikorporatkan dan dikenali sebagai Tenaga Nasional Berhad dengan
pemilikan penuh oleh Kementerian Kewangan.

Akibat permintaan yang
tinggi untuk tenaga elektriktanpa penjanaan kapasiti yang sepadan, seluruh
Semenanjung mengalami gangguan bekalan elektrik selama 48 jampada 22 September
1992. Insiden ini seterusnya telah membawa kepada penswastaan TNB.

 

KESIMPULAN

Bagaimana dasar
penswastaan membantu meningkatkan tahap perkhidmatan yang lebih baik kepada
rakyat Malaysia

Kelebihan penswastaan

 

Kelemahan penswastaan

 

1 Pembangunan Ekonomi Dalam Hubungan Etnik (2009, Hamidah Ab Rahman,Muhammad Bin Daud, Norlin
Ahmad)

2 (Silcock dan Raja Muhammad, 1982:27)

3 (Asrizal Mohamed Radzi, 2013 :72)

4 Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia.

5 Ringkasan rancangan Malaysia Ke-Empat 1981-1985,12)

6 Rancanagan Malaysia ke-4 1981-1985, 1981 :37

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out