Site Loader

Türk mühendislerinin üzerinde çal??t??? ak?ll? ula??m altyap?s?
Elektronik Biletleme sistemi Projesi (ETS) ile ak?ll? telefon kullan?c?
sahipleri turnike s?ras? olmayacak.

Mühendislerin üzerinde incelikle çal??t??? yeni sistem Elektronik
Biletleme Sistemi Projesi özellikle i?e gidi? geli? saatlerinde turnikede
beklemek zorunda kalan vatanda?lar için zaman tasarrufu aç?s?ndan büyük yarar
sa?layacak nitelikte. Ak?ll? ula??m projesi olarak adland?r?lan çal??ma ile ak?ll?
telefon kullan?c?lar? turnike s?ras? beklemeyecek.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Uygulaman?n faaliyete geçmesi için önlerinde bir engel olmad???n?
söyleyen veren Elektronet A? Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Kaptana 2015 y?l?nda
ba?lad?klar? bu projenin 2018 y?l? sonunda hayata geçirilmesi ile birlikte geçi?
kontrol, elektronik ücret tahsilat sistemi, yüz tan?ma sistemi, büyük veri
yönetimi gibi unsurlar?nda projenin içinde oldu?unu belirtti.

AVRUPA’DA UYGULANACAK

Kaptana, “Pilot uygulama ?stanbul’da yap?lacak ve ba?lang?ç olarak
Fransa, ?sveç ve Romanya’da hayata geçmesi planlan?yor. Avrupa Birli?i toplu
ta??ma standartlar? deste?i alacak olan projemizin iki bin yirmi be? y?l?
sonuna kadar merkez Avrupa’n?n tamam?nda uygulanabilece?ini tahmin
ediyoruz.” dedi.

AKILLI CEP TELEFONLARI DEVREYE G?RECEK

Kaptana’n?n bas?n toplant?s?nda verdi?i bilgilere göre ETS sistemi
metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu ta??ma araçlar?n? kullanan ki?iler s?ra
beklemek zorunda olmayacak.

ETS sistemini kullanan yolcular uygulamay? cep telefonuna indirerek kullanabilecek.
?ndirdikleri uygulama üzerinden an?nda yükleme yap?labilecek.

OTOMAT?K GEÇ??

Turnikelerden geçi? esnas?nda bekleme sorunu ya?anmayacak yolcular cep
telefon yada ula??m kart?n? okutmak zorunda kalmayacak sistem otomatik olarak
alg?layacak

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out