Site Loader

Walkmanlerin patlad??? 90’l? y?llarda onlar? kula??na tak?p gezmeyen, kullanmayan olmu?mudur? 90’lara k?yasen, günümüzdeki biribirinden ilginç ve çok daha profesyonel müzik çalarlar varken kimse onlar?n yüzüne bakm?yor. Çünkü hat?rl?yorum da bir zamanlar 40 50 tane müzi?in zar  zor s??d??? 5 6 tane kaseti yan?nda ta??yan ben veya arkada?lar?m ?imdi binlerce müzi?in s??d??? MP3 player denen o minicik müzik çalarlar?n yüzüne bakm?yoruz.Bahsi geçen O dönemlerde internet bile neredeyse yoktu ve müzi?e ula?mak ?imdiye k?yasen çok daha zordu. Her?ey bir yana kaset almaya bile zar zor param?z yeterdi. Ama yinede zevkle ve keyifle dinlerdik müzi?i. Walkmanlerimiz ile 3 5 tane kasetleri yan?m?zda ta??rd?k ve bir hevesle dinlerdik yollarda otobüslerde. Çok iyi markalar?n bir birinden farkl? özellikler ve tasar?mlarla üretti?i muhte?em walkmanler süslerdi hayallerimi. ?lk ald???m walkman’imi hiç unutam?yorum.Sonra bir gün öyle bir zaman geldi ki walkmanler, sahte ve yüzlerce bilinmedik markayla türedi. Tam walkmanler tüm piyasay? ele alm??ken, MP3 denen bir ses formati ile tan??t? tüm dünya. Öyle ki bu bulu? ile yerli yabanc? tüm müzik sektörleri bundan etkilenmekle birlikte, kaset çalarlar, walkamenler müzik setleri gibi tüm müzik çalarlar?n kaderi tayin oldu! Hepside tarihin tozlu raflar?nda yerini alacakt?. Teknoloji kendi kendine öyle bir gol att? ki müzik sektöründe köklü bir de?i?iklik ba?lad?. Özellikle bilgisayar ortam?nda çok popüler olan bu ses format? radyolardan stüdyolara kadar birçok sektörü sekteye u?ratt?. Tamda o s?ralar geli?en ?nternet sayesinde de dijital ortamda daha bir popülerle?en bu ses format?, bir zamanlar en az?ndan daha bir kontrol alt?nda olan ve ço?u sanatç? ve müzik firmas?n?n gözünü korkutmak için yeterli olmayan korsan kasetlere k?yasen daha bir kontrolden ç?kt? ç?? gibi büyüdü. Hatta o dönemlerde o kadar çok yerel radyo kanal? vardi ki, san?r?m MP3ün ç?k???yla birlikte lisans kanunlar? vs. gere?ince ço?u kapand?. ??te bu durum ço?u firmay? iflasa sürüklerken, ço?u sanatç?n?n da sat?? yapamad??? için kariyerlerinin sonunu getirdi. Yani ses format? deyip geçmemek gerekiyormu? oysaki. Bi dü?ünün! Ta? plaklardan eski kasetlere daha sonrada, modern kasetler içinde iken almas?, kopyalamas? veya payla?mas? daha zor olan müzik o zamanlar daha bir sanatsal, daha bir de?erli ve anlaml?yd?. MP3, sanat? sanatç?y? ve bir sektörü yok etti desek yeridir.Kasetlerin ve teyip dedi?imiz kasetçalarlar?n popüler oldu?u o y?llara ve MP3’ün öncesine gidelim mi? Bo? kasetlerimizi veya art?k dinlemekten s?k?ld???m?z kasetlerimizi, kom?unun çift kasetli teyibinde özelliklede yeni ald??? bir albümü kopyalatarak dinledi?imiz o dönemler gelmiyor mu hiç akl?n?za? Veya kasetçilerde liste haz?rlat?p doldurttu?umuz, sevgiliye veya arkada?a hediye etti?imiz kasetlere ne demeliydi? Hiç unutam?yorum ya?mur çamur demeden böyle ?eylerin pe?inde ko?tu?um o dönemleri. ‘O dönemler’ derken  walkmanlerin popülerle?mesinden öncesinde ki dönemleri kast ediyorum.Tekrardan dönecek olursak MP3 ‘ün ke?fedildi?i ve yayg?nla?t??? 90 lar ve sonlar?na…Çok sürmeden Mp3 denen müzik format? bunlar? çalabilen ve MP3 player denen minicik cihazlarla bulu?tu. ??te ne olduysa tamda o s?rada oldu. Bu bir dönüm noktas?yd?. Keza MP3 ün ke?finden sonra müzik sektörüne as?l darbe i?te tamda ozamanlar geldi. Piyasada 32 MB veya 128 MB aral???nda de?i?en depolama alanlar?yla bir zamanlar hayalini kurdu?um walkmanlerin yerine geçen minicik ve çok modern ve farkl? tasar?mlar?yla yeni nesilin ve bizlerin gözdesi art?k bu cihazlard?. Halefleri Onlarca birinci ikinci ve üçüncü s?n?f walkmanler gibi MP3 çalarlar da s?n?f s?n?f piyasadaki raflarda yerini alm??t?! Walkmanler çoktan unutulmu? bedavaya bile verilse yüzüne bak?lmayacak hale gelmi?lerdi. E tabi 5 6 kasetle gezdi?imiz o bir dönemlerin yüküyle gezmek zorunda de?ildik art?k. Nede olsa çakmak büyüklü?ündeki MP3 çalarlar 10 kasetin yerine geçen, üstelik çok daha pratik seçme ?ans?na sahip oldu?um opsiyonlar ile daha cazipti. Ayn müzi?i tekrar dinlemek için bile ?ans?m?z? zorlay?p, defalarca ba?a sarard?k kasetleri. Keza bazen tek bir kasedi tek bir parça için ta??rd?m di?er 3 5 taesinin yan?nda. MP3 ve sonras?ndaki MP3 çalarlar ile bunlar?n hepsi tarih oldu. Sonras?nda ise piyasalar?, günümüzdeki telefonlar?yla da altüst eden Apple’?n son derece modern ve yüksek kapasiteli iPod lari MP3 çalarlara yeni bir boyut getirdi. Derken Sony bir kaç benzer model ç?kard? ve derken di?er markalar…Ondan sonra ne olduysa oldu büyü bozuldu… Bir zamanlar   zorla buldu?umuz kasetlerin oldu?u o y?llarda müzi?in tad? çok ba?kayd?. Müzik dinlemek ise gerçek bir hobiydi. Derken teknoloji yine kendine bir gol daha att?. Bir zamanlar?n kasetçalar walkman ve discmanlerini bitiren MP3 çalarlar?n sonunu her?eyi bir arada sunan cep telefonlar?n?n getirece?ini de kimse tahmin edemezdi. T?pk? Walkman ve discmanleri yokeden MP3 çalarlar?n apans?z geli?i gibi telefonlarda apans?z ve aniden girdi hayat?m?za… Ne kaset çalar ne walkman, discman nede hepsini bozguna u?ratan modern mp3 çalarlar. Devir mobil telefon devri.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out